Нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ

Питання бухобліку і звітності в т.ч. статистичної

Нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ

Сообщение admin » Чт июн 25, 2015 11:25 am

Про нарахування зносу на необоротні активи
бюджетних установ

Лист Державного казначейства України
від 20.12.2005 р. № 07-04/2362-11163

Відповідно до погоджених з Кабінетом Міністрів Укра¬їни пропозицій Міністерства фінансів України та Міністер¬ства економіки України щодо нарахування зносу на необоротні активи бюджетних уста¬нов (лист Міністерства фінан¬сів України від 21.12.2004 р. № 31-03190-3-8/11336), Держав¬не казначейство України надає роз'яснення стосовно порядку нарахування бюджетними уста¬новами зносу на необоротні ак¬тиви та відображення його в бух¬галтерському обліку за 2005 рік.
Нарахування зносу на необо¬ротні активи бюджетних установ не має на меті створення резерву для відновлення необоротних ак¬тивів. Суми нарахованого зносу відображають зменшення вар¬тості активів та відповідно сум фондів у необоротних активах. За економічною сутністю суми нарахованого зносу є показником того, через який час необоротний актив втрачає свою вартість і по¬винен відповідати строку фізич¬ного зношення.
Знос об'єктів (предметів) необоротних активів визнача¬ється в останній робочий день грудня в гривнях без копійок за повний календарний рік (не¬залежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані або побудовані).
Для нарахування зносу не¬оборотні активи поділяються на З групи, за якими закріплено відповідні субрахунки.
Групу І складають необо¬ротні активи, що обліковуються на субрахунках 103,106 (підгрупа 1). Це будинки, споруди, їх структурні компоненти (у тому числі житлові будинки та їх час¬тини (квартири і місця загально¬го користування) та передавальні пристрої.
Групу 2 складають необорот¬ні активи, що обліковуються на субрахунках 104 (крім підгруп 1, 2), автомобільний транспорт на субрахунку 105, інструменти та інвентар на субрахунку 106 (крім підгрупи 1), необоротні активи на субрахунку 117. Це автомобільний транспорт та вуз¬ли, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні при¬лади та інструменти, включа¬ючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для авто-матичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше контор¬ське (офісне) обладнання, устат¬кування та приладдя до нього, інвентарна тара.
Групу 3 складають необорот¬ні активи, що обліковуються на субрахунках 104 (підгрупи 1, 2), 105 (крім автомобільного тран¬спорту), 107 (підгрупа 1), 108 (у частині багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку), 121, 122. Це будь-які інші необоротні активи, не включені до груп 1 і 2.
Норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартості кожної групи необоротних акти¬вів на кінець звітного року:
• група 1 — 5 відсотків;
• група 2 — 25 відсотків;
• група 3 — 15 відсотків.
• На необоротні активи, що знаходяться на складі, нараху¬вання зносу здійснюється у за-гальному порядку.
Нарахований знос у розмі¬рі 100 відсотків вартості на об'єкти, що придатні для по-дальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання за причиною повного зносу.
При проведенні індексації необоротних активів одночасно проводиться індексація суми зно¬су, нарахованого на необоротні активи, яка склалася на момент проведення індексації.
Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 відсотків вартості необоротних активів.
Знос не нараховується на такі необоротні активи:
1) земельні ділянки;
2) капітальні витрати на по¬ліпшення земель;
3) будинки й споруди, які є унікальними пам'ятками архітек¬тури та мистецтва;
4) обладнання, експонати, зразки, діючі та не діючі моделі, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах та ла¬бораторіях і використовуються з навчальною та науковою метою;
5) продуктивну та племінну худобу, службових собак, деко¬ративних і піддослідних тварин;
6) багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку;
7) сценічно-постановочні засоби;
8) документацію з типового проектування;
9) фільмофонди;
10) музейні і художні цін¬ності;
11) експонати тваринного сві¬ту (у зоопарках та інших анало¬гічних установах);
12) бібліотечні фонди;
13) малоцінні необоротні ма¬теріальні активи;
14) білизну, постільні речі, одяг та взуття;
15) тимчасові не титульні спо¬руди;
16) природні ресурси;
17) матеріали довготривалого використання для наукових по¬треб;
18) необоротні матеріальні ак¬тиви спеціального призначення.
Знос не визначається також за необоротними активами установ, які знаходяться за кордоном.
Знос необоротних активів відображається на рахунку 13 «Знос необоротних активів» Пла¬ну рахунків бухгалтерського об¬ліку бюджетних установ, з розпо¬ділом на субрахунки:
13.1 «Знос основних засобів»;
13.2 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;
13.3 «Знос нематеріальних ак¬тивів».
Суми нарахованого зносу ві¬дображаються в інвентарних картках обліку необоротних активів типової форми 03-6 (бю¬джет) та 03-8 (бюджет).
Для обрахування щорічного зносу на необоротні активи за¬стосовується типова форма 03-12 (бюджет) «Відомість нарахуван¬ня зносу на основні засоби», за¬тверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Держав¬ного комітету статистики Украї¬ни від 02.12.97 р. № 125/70 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних за¬собів, що належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або міс¬цевих бюджетів та Інструкції з їх складання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.97р. за №612/2416.
На загальну суму нарахова¬ного зносу складається меморі¬альний ордер № 17, дані якого заносяться в книгу «Журнал-головна».
Бухгалтерські проводки щодо нарахування зносу, відображення сум нарахованого зносу при безоплатному отриманні та списанні необоротних активів викладено у розділі 1 Інструкції про корес¬понденцію субрахунків бухгал¬терського обліку для відобра¬ження основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом Держав¬ного казначейства України від 10.07.2000р.№61 та зареєстрова¬ній у Міністерстві юстиції Укра¬їни 14.08.2000 р. за № 497/4718 (у редакції наказу, затвердже¬ного Державним казначейством України від 14.02.2005 р. № 28 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2005 р. за №288/10568).
У формі фінансової звітності №1 «Баланс» суми нарахованого зносу відображаються у рядках 111,121,131.
admin
Site Admin
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:50 am

Вернуться в Форум з бухоблiку

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron